mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Jankovice. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ JANKOVICE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

zde ke stažení

 


 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola v Jankovicích bude v době letních prázdnin uzavřena od pondělí 16.7.2018 do pátku 17.8.2018.

Provoz bude zahájen v pondělí 20.8.2018.

zde ke stažení

 


 

AKCE ČERVEN  2018

úterý      5.6.

Společné fotografování v 9.00 hodin

středa    6.6.

PLAVÁNÍ

čtvrtek    7.6.

ANGLIČTINA, LOGO - kroužek /složky/

středa   13.6.

PLAVÁNÍ

čtvrtek   14.6. 

Výlet na zámek MILOTICE. V 8.00 hod. pro nás přijede autobus.

V 10.00 hod. absolvujeme kostýmovou prohlídku zámku. Svačinu bereme ze školky. Děti budou potřebovat dostatek pití, vhodné oblečení, pláštěnku (pokud by hrozil déšť). Oběd máme domluvený v Mistříně v restauraci. Návrat plánujeme mezi 14.00  a 15.00 hodinou.

středa    20.6.

PLAVÁNÍ
středa    20.6.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY,  od 15,45 hodin

čtvrtek    21.6. ANGLIČTINA  a LOGO - kroužek     poslední
středa     27.6. PLAVÁNÍ - poslední
   

  


 

INFORMACE KE ZMĚNÁM ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

a) Informace o povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole:

Vchází v platnost 1.9.2017 (školský zákon č.178/2016 Sb. v platném znění). Dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září je stanoveno nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělání je bezplatné.

b) Informace o podmínkách pravidelné docházky dětí s povinnou docházkou a jejich uvolňování ze vzdělávání:

Aby splnilo dítě povinnost pravidelné předškolní docházky, musí přítomno každý den v mateřské škole nepřetržité 4 hodiny (doporučený příchod do MŠ nejpozději v 8.00 hod.) O prázdninách je docházka dětí s povinnou předškolní docházkou dobrovolná. Třídní učitelky budou denně evidovat a kontrolovat pravidelnou docházku dítěte do MŠ. Pokud se dítě do MŠ nedostaví, jsou rodiče povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti – písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy potom písemně v s uvedením důvodů absence (možno doložit potvrzení  od lékaře). Omluvenky budou evidovány pro případ stálé kontroly předškolního vzdělávání jednotlivých dětí.

c) Individuální vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou:

Děti s povinnou předškolní docházkou se mohou vzdělávat individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Může se také vzdělávat v přípravné třídě ZŠ nebo ve třídě přípravného stupně základní speciální, eventuálně v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a zákona. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je jeho dítě zapsáno nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat identifikační údaje o dítěti (jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), a upřesnění období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část. Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání dítěte, doporučí zákonnému zástupci oblasti, z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Ověření proběhne ve druhé polovině listopadu a náhradní termín určuje na první polovinu prosince. Zákonný zástupce se musí ve stanoveném termínu s dítětem k ověření znalostí dostavit. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně. Pokud se v daný termín ani v termín náhradní zákonný zástupce s dítětem nedostaví, je ředitelka školy oprávněna v rámci správního řízení ukončit individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak musí neprodleně zahájit pravidelnou denní docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek), hradí zákonný zástupce dítěte. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření, spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky doporučuje školské poradenské zařízení), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Způsob ověřování znalostí individuálně vzdělávaného dítěte : dítě stráví s ostatními dětmi a třídní učitelkou celé dopoledne v mateřské škole- při hře, rozhovoru a ostatních činnostech ( spontánních i řízených) proběhne ověření jeho znalostí a dovedností. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, učitelka nebo ředitelka školy doporučí rodičům, jak postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.

d) Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do 5-ti let věku), ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Důvody pro ukončení jsou:

- Neomluvená absence delší než dva týdny

- Závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce

- Doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení

- Neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného

Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.