Obsah

Aktuální informace


TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Pátek 2.10. „zavírání lesa“ – sraz v 15,30 hod. u mateřské školy, končit budeme táborákem v Březičkách, opékače zapůjčím z obce. Kdo z rodičů by se postaral o dřevo a rozdělání ohně, řekněte mi prosím.

Důvodem ke změně termínu je akce souboru „Lipuše“, které se účastní i děti z MŠ.

 

Pátek 23.10. „dýňování“, tradiční akce.  Shánějte si dýně, ať máme hezky vyzdobenou školku na tradiční lampionový průvod.

 

29. - 30.10. V ZŠ mají děti podzimní prázdniny. Pokud víte, že vaše dítě nebude v tyto dny ve školce,  řekněte nám to předem.

 

Sobota 5.12. Tradiční vystoupení dětí u „vánočního stromečku“.

Počítejte s tímto termínem, protože každé dítě potřebujeme, aby naše vystoupení za něco stálo.

 


Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 


     Milí rodiče,

po dohodě se zřizovatelem a na základě Vašeho zájmu bude provoz mateřské školy obnoven od pondělí 11.5.2020.

K tomuto dni přestanou platit podmínky potřeby péče o dítě  a tudíž nárok na ošetřovné zaniká. MŠ bude otevřena za zpřísněných hygienicko-organizačních opatření, která se řídí metodickým doporučením MŠMT vydaným dne 30.4.2020.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Předání dítěte:

 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy mateřské školy
 • Po zazvonění předají dítě pověřené osobě
 • V den nástupu podepíší Čestné prohlášení – „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“(bude připraveno v MŠ)
 • Přijímání dětí bude probíhat do 8,00 hodin
 • Před budovou MŠ je potřeba dodržovat 2m rozestupy (pokud se nejedná o rodinné příslušníky)
 • Rodiče ráno do formuláře zapíší čas,kdy si děti z MŠ vyzvednou
 • Vyzvedávání dětí se bude řídit časem, který si rodič zvolí, po zazvonění počká před budovou, než mu bude dítě předáno

  Pobyt v MŠ

 • V budově a na školní zahradě budou děti bez roušek
 • Pro pohyb mimo areál MŠ budou mít ve skříňce roušku v obalu (zajistí rodiče)
 • Do MŠ si děti nebudou přinášet z domu plyšáky ani hračky
 • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění. Učitelka má právo v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o alergii nebo nemoc. Žádáme Vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali doma.
 • K aktivitám a činnostem v MŠ budeme maximálně využívat školní zahradu
 • Budou uplatněná zvýšená hygienická pravidla, třídy a okolní prostory budou pravidelně dezinfikovány.

Protože se situace neustále vyvíjí, je možné, že naše opatření bude potřeba operativně měnit. O všech změnách budete neprodleně informováni.

Bohužel, do MŠ se nevrátí běžný provoz, nebudou žádné akce, které byly naplánované do konce školního roku. Hlavní zájem všech zaměstnanců školy bude ochránit zdraví své i zdraví Vašich dětí. Bude to pro nás náročné, ale věřím, že to zvládneme.

                                                                                      Irma Vranková, ředitelka MŠ

Covid prohlášení.pdf (248.23 kB)

 


     Oznámení o uzavření mateřské  školy  v době letních prázdnin

     Po projednání se zřizovatelem oznamuji, že Mateřská škola Jankovice bude v době

     letních prázdnin uzavřena  od 20.7. do 14.8.2020.

     Provoz bude znovu otevřen 17.8.2020.


     V této době si zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
 

     Dne 30.4.2020                                                                     Irma Vranková, ředitelka MŠ


Snížení úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu

Vzhledem k trvajícímu uzavření mateřské školy z důvodu trvání mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nového koronaviru

stanovuji výši úplaty za měsíc duben  na 0,- Kč

                                                                                                     Irma Vranková, ředitelka školy


Vážení rodiče,

informace ohledně otevření mateřských škol je stále nejasná. Otevření mateřských škol si sice podle informací z vlády určí zřizovatel, ale pouze pokud splní požadavky zadané ministerstvem. V plánu je vypracování metodiky pro zřizovatele do 30.4.2020.

Otázkou zůstává, kdy nám zmíněná metodika dorazí a jaké podmínky zde budou uvedené.  Situace  je nestálá,  změny  se  dějí  každým  dnem  a  nedokážeme  teď  s přesností určit, kdy se mateřská škola otevře.

O dalších krocích Vás budeme neodkladně informovat. Děkuji za zpětnou vazbu ohledně šetření vašeho zájmu o otevření provozu.

Vím, že jsou dnešní dny obtížné a vývoj pandemie COVID-19 nepředvídatelný. Nejistota v tom, co bude dál, tomu nepřidává. Buďme ale silní a pozitivně naladění. Jednou tato doba skončí a snad nám v paměti zůstanou více ty milé chvilky s našimi dětmi.

                                                                                                         Irma Vranková,ředitelka MŠ


OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MŠ JANKOVICE

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Vzhledem k mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí. Přihlášku je možné podat - datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou. Osobně mohou rodiče dodat přihlášky: v pondělí 11.5. nebo ve středu 13.5.2020 v době od 8.00 do 10.00 hod. v kanceláři MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení viz. níže v souboru)  a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy  porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen (viz. níže).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Přihláška

Čestné prohlášení k očkování

Dětský očkovací kalendář

 


OZNÁMENÍ O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY PO DOBU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Za měsíc březen 2020, kdy musela být mateřská škola mimořádně uzavřena,

bude úplata snížena na 140,- Kč.

Další změny se budou odvíjet od aktuální situace.

 


NÁMĚTY PRO RODIČE DĚTÍ  MŠ

zde ke stažení

 


SPECIÁL PRO PODPORU VÝUKY NA DÁLKU

zde ke stažení

 


UZAVŘENÍ MŠ JANKOVICE

Po projednání se zřizovatelem oznamuje ředitelka MŠ Jankovice přerušení provozu mateřské školy od pondělí 16.3.2020 do odvolání z důvodu vyhlášení nouzového stavu, následné karantény a vážné situace týkající se virového onemocnění koronavirem.  O zahájení provozu budete včas informováni.

Irma Vranková, ředitelka MŠ

 


INFORMACE PRO RODIČE

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČR ZE DNE 13.2.2020 SE PROZATÍM NETÝKÁ MATEŘSKÝCH ŠKOL. Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PROZATÍM NEUVAŽUJE O UZAVŘENÍ PROVOZU. JE NA VÁS, ABYSTE SAMI ZVÁŽILI, JAKÉ NEBEZPEČÍ PLYNE PRO VAŠE DĚTI Z POBYTU V NAŠEM PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ. CHTĚLA BYCH VÁS UBEZPEČIT, ŽE DODRŽUJEME VŠECHNA HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ KHS VE ZLÍNĚ A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.  APELUJI NA VAŠI ZODPOVĚDNOST,  ABYSTE SE S DĚTMI VYHÝBALI PROSTŘEDÍ, KDE BY SE KUMULOVALO VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ LIDÍ A KDE BY MOHLO DOJÍT K NÁKAZE, KTERÁ BY SE NÁSLEDNĚ MOHLA DOSTAT I DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

IRMA VRANKOVÁ, ředitelka MŠ