Obsah

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Národní Informační Terminál (tedy Czech POINT) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Na Obecním úřadě v Jankovicích je zřízeno kontaktní místo služby Czech POINT, kde lze v současné době žádat o výpisy s následujích evidencí:

Výpis z rejstříku trestů (RT)

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas), kterého se výpis týká.


Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Poplatek za výpis z RT: 100,- Kč bez ohledu na počet stran.


Výpis z registru řidičů (RŘ)

Pro vydání ověřeného výpisu z RŘ je třeba doložit totožnost žadatele (občanský průkaz,
cestovní pas), kterého se výpis týká. Pro jednoznačnou identifikaci žadatele se doporučuje zadat i nepovinné údaje - rodné číslo a číslo řidičského průkazu.

Výpis z RŘ lze vydat i cizincům na základě jejich identifikačních dokladů. Pokud někdo žádá o výpis z RŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Poplatek za výpis z RŘ: 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další
započatou stránku.


Výpis z živnostenského rejstříku (ŽR)

Pro výpis z ŽR je počadováno identifikační číslo subjektu (IČO).

Poplatek za výpis z ŽR: 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další
započatou stránku.


Výpis z obchodního rejstříku (OR)

Pro výpis z OR je požadováno identifikační číslo podnikatele / fyzické osoby.

Poplatek za výpis z OR: 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další
započatou stránku.


Výpis z katastru nemovitostí (KN)

Pro výpis z katastru nemovitostí je požadován název katastrálního území
a číslo listu vlastnictví (LV).

Poplatek za výpis z KN: 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další
započatou stránku.


Zpoplatnění ověřených výstupů z Czech POINTu se provádí na základě zákona  č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném
v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nárok musí žadatel prokázat.